SAFE SECURITY ALBANIA

Safe Security Albania  kryen administrimin  e tre Qëndrave Tregtare: European Trade Center (e cila është edhe Qendër Biznesi dhe Rezidencë Banimi), Kristal Center dhe Concord Center. Administron dhe kryen mirëmbajtjen e abjenteve të përbashkëta në komplekset dhe godinat e banimit të ndërtuara nga kompania Edil-al. Pjesë e administrimit të Safe Security Albania janë edhe Restorant Living, dyqanet Joma sport, dyqanet Nenette. Por jo vetëm kaq, pjesë e shërbimeve  tona është  dhe ruajtja fizike e objekteve.

 • Pastrim dhe higjenizim i shkallëve të banimit, shesh pushimeve, kabinave të ashensorëve, kabinave të rrjetit elektrik dhe bokseve të sahateve të ujit.
 • Pastrim dhe higjenizim i sheshit të kompleksit dhe trotuarëve anësorë të tij.
 • Mirëmbajtje e lulishteve apo zonave të gjelbëruara të kompleksit (pastrim, prerje, mbjellje të reja dhe ujitje). 
Mirëmbajtja e sistemit të ndriçimit të shkallëve dhe shesh pushimeve si dhe ndërrimi i llampave apo ndriçuesve të djegur.
Mirëmbajtja e sistemit të ndriçimit të sheshit të kompleksit dhe trotuareve përreth tij. Zëvendësimi i llampave të djegura.
Mirëmbajtja e funksionimit të ashensorëve 24 orë në ditë.
Ky shërbim ofrohet nga firmat e specializuara në këtë fushë, të cilat mbajnë edhe përgjegjësitë  përkatëse.
Kjo mirëmbajtje përfshin:

 1. Riparimin e defekteve funksionalë (pa ndërrimin e pjesëve) që vijnë nga keqpërdorimi, ndryshime te parametrave te energjise elektrike  (kolpotetensionit), nga  padija e banoreve te vecante ose nga arësye të tjera që kanë të bëjnë me amortizimin
 2. Riparimin e pjesshëm apo të përgjithshëm me ndërrimin e pjesëve të dëmtuara gjithmonë pas marrjes së ofertave dhe miratimit nga kryesia e banorëve të vlerave shtesë që do tëpaguhen nga banorët në këto raste. 
 • Lyerja e shkallëve të banimit
 • Lyerja e fasadave kur është enevojshme dhe në bazë të lejeve përkatëse në Bashki.
 • Mirëmbajtje dhe riparimi i derës kryesore të hyrjes së godinës së banimit,dyert e puseve teknike të cilat i përkasin ambjenteve të përbashkëta(pompave të mbyllëse,dorezat, bravat).
 • Mirëmbajtje dhe riparim isistemit të tubave të shkarkimit të tarracave të godinave të banimit, të piletave dhe sistemit të shkarkimit të ujrave në sheshin kryesor.
 • Mirëmbajtj edhe riparim ipllakave të  sheshit dhe trotuareve të kompleksit.
 • Mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve elektro – hidraulike te pompave te ujit, depozitave etj, per te garantuar nje mirefunksionim te tyre gjate 24 oreve.
 • Pastrim dhe dezifektim te depozitave te ujit nje here ne vit sipas standartit te kerkuar, duke u pajsur me çertifikatat perkatese.
 • Riparim dhe mirembajtjee sistemit te citofonise, vendosja ne funksionalitet te plote te tij
 • Mirembajtje te zakonshme te sinjalit televiziv te antenesse perbashket
Nepermjet nje stafi te kualifikuar Shoqeria e administrimit ju mundeson ne cdo kohe nje transparence ne lidhje me shpenzimet e kryera per mirembajtjen e ambjenteve te perbashketa ne objektin ku ju banoni. Gjithashtu ju paraqet te dhenat e sakta dhe te qarta financiare ne lidhje me te ardhurat si dhe punimet e kryera cdo muaj.